Terminai ir sąlygos

§ 1

Bendrosios nuostatos

1. „AutoDNA“ partnerystės programos sąlygose nustatomas baigtinis sąrašas sąlygų, kurios taikomos asmenims, siekiantiems įgyti ar įgijusiems Partnerio statusą ir bendradarbiaujantiems su AUTODNA Sp. z oo, kurios registruota buveinė yra Lodzėje (94-104), adresu Obywatelska g. 128/152, įregistruota Lodzės apylinkės teisme – Śródmieście, Lodzė, XX. Valstybinio teismo registro departamentas, įrašytas į Valstybinio teismo registro Verslininkų registrą KRS numeriu: 0000349742, Mokesčio mokėtojo kodas: 5492391545, REGON: 121164104, kurio įstatinis kapitalas 50 000 PLN (toliau – AUTODNA). Šios sąlygos yra taikomos su „AUTODNA“ bendradarbiaujančiam Partneriui, kuris naudojasi „AUTODNA“ teikiamomis elektroninėmis paslaugomis svetainėje adresu www.autodna.lt (toliau – „autoDNA“ svetainė).

2. Partnerystės programos tarp „AUTODNA“ ir šalių, įgijusių Partnerio statusą, tikslas yra leisti Partneriams užsidirbti komisinius reklamuojant „autoDNA“ svetainę ir didinant „AUTODNA“ siūlomų paslaugų pardavimus „autoDNA“ svetainėje.

3. Dalyvavimas Partnerystės programoje yra savanoriškas ir nemokamas.

4. Partneris sutinka su šiomis sąlygomis užpildydamas „AUTODNA“ partnerystės programos paraišką.

4. Šios sąlygos ir visos jose išdėstytos nuostatos yra skirtos ir privalomos tik Partneriui, kuris nėra vartotojas. Partneris dalyvauja Partnerystės programoje tik kaip ūkio subjektas.

§ 2

Partnerio statuso įgijimas

1. Kas gali įgyti Partnerio statusą?

a) Bet kuris juridinis asmuo ar juridinį statusą turintis organizacinis vienetas (toliau – Pareiškėjas).

b) Bet kuris ūkine veikla užsiimantis fizinis asmuo (kuris šiuo atveju neturi vartotojo statuso) (toliau – Pareiškėjas).

2. Jei tenkinama viena iš nurodytų sąlygų, tuomet papildomai Pareiškėjas turi:

a) turėti savo svetainę arba tinklaraštį, kuris yra neatsiejama ūkinės veiklos dalis;

b) teisingai užsiregistruoti adresu www.afilio.autodna.lt užpildydamas formą ir susikurdamas Partnerio paskyrą (toliau – Partnerio paskyra);

c) pateikti išsamius ir galiojančius duomenis, įskaitant asmens duomenis;

d) sutikti su bendradarbiavimo su „AUTODNA“ sąlygomis;

e) duoti sutikimą „AUTODNA“ tvarkyti asmens duomenis, kaip nurodyta 2.2 punkto c dalyje;

f) laiku pateikti „AUTODNA“ papildomus duomenis ar papildomus dokumentus, kurių gali paprašyti „AUTODNA“ (jei paprašo).

3. Šiose sąlygose išdėstytų reikalavimų tenkinimas negarantuoja, kad Pareiškėjui bus suteiktas Partnerio statusas, ir nesuteikia Pareiškėjui teisės (pagal šio skyriaus 1 ir 2 punktus) reikalauti, kad „AUTODNA“ tokį statusą suteiktų arba užmegztų bendradarbiavimą.

4. Patikrinusi paraišką ir papildomus duomenis / dokumentus Partnerio statusui įgyti, „AUTODNA“ priima sprendimą dėl Partnerio statuso suteikimo.

5. „AUTODNA“ pasilieka teisę atsisakyti suteikti Partnerio statusą savo nuožiūra be prievolės tokį sprendimą pagrįsti.

6. „AUTODNA“ informuoja Pareiškėją apie Partnerio statuso suteikimą nusiųsdama el. laišką Pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu arba susisiekdama su Pareiškėjo šiojo nurodytu telefonu.

7. Suteikus Pareiškėjui Partnerio statusą, Pareiškėjui pateikiama Bendradarbiavimo sutartis pasirašymui. Gavusi pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį, „AUTODNA“ laiko, kad Pareiškėjas oficialiai tapo Partneriu, ir aktyvina Partnerio paskyrą, leidžiančią atsisiųsti turinį, kurį galima skelbti Partnerio svetainėje ar tinklaraštyje bendradarbiaujant su „AUTODNA“. Nuo tos akimirkos Partneris gali pradėti bendradarbiavimą su „AUTODNA“.

8. Partneris gali susikurti ir naudotis tik viena Partnerio paskyra.

9. Partneris patvirtina, kad veikia kaip nepriklausomas vykdytojas, t. y. Bendradarbiavimo sutartis nesukuria jokių ūkinės bendrijos, jungtinės veiklos, atstovavimo, franšizės, pardavimų atstovo ar darbo santykių tarp Partnerio ir „AUTODNA“.

§ 3

Bendradarbiavimo sutartis

1. Suteikusi Partnerio statusą, „AUTODNA“ nusiunčia Bendradarbiavimo sutartį Pareiškėjui, kad šis ją pasirašytų.

2. „AUTODNA“ išsiunčia Pareiškėjui Pareiškėjo adresu du pasirašytus Bendradarbiavimo sutarties, įskaitant jos priedus, egzempliorius. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną Bendradarbiavimo sutarties ir jos priedų egzempliorių ir atsiųsti vieną pasirašytos Bendradarbiavimo sutarties su priedais egzempliorių „AUTODNA“ adresu per 20 dienų nuo dienos, kai Pareiškėjas gavo Bendradarbiavimo sutarties su priedais egzempliorius. „AUTODNA“ prašymu Pareiškėjas prideda naujausią išrašą iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 5.8 punkte nurodytais terminais.

3. „AUTODNA“ pasilieka teisę keisti Partneriui mokėtinų komisinių sąlygas, taip pat keisti komisinių limitus, nustatytus Bendradarbiavimo sutarties 1 priede. Partneris informuojamas apie minėtus pakeitimus pateikiant jam atnaujintas komisinių sąlygas ar naujus limitus el. pašto adresu arba patalpinant šią informaciją Partnerio paskyroje. Minėti pakeitimai įsigalioja po 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo Partnerio el. pašto adresu arba paskelbimo Partnerio paskyroje. Partneris turi teisę nedelsdamas nutraukti Bendradarbiavimo sutartį per 14 dienų nuo pakeitimų įsigaliojimo dienos.

4. „AUTODNA“ aktyvina Partnerio paskyrą gavusi iš Pareiškėjo pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį su priedais. Nuo Partnerio paskyros aktyvavimo akimirkos Partneris, be kita ko, gali:

a) matyti klientų, pirkusių „AUTODNA“ paslaugas „autoDNA“ svetainėje po nukreipimo į svetainę iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio, skaičių;

b) matyti Partneriui mokėtinus komisinius;

c) formuoti ataskaitas, kaip apskaičiuojami mokėtini komisiniai;

d) gauti komisinius, kaip nustatyta Bendradarbiavimo sutarties 1 priede ir pačioje Bendradarbiavimo sutartyje. Iki pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su priedais bus pateikta „AUTODNA“ Pareiškėjas neturi teisės reikalauti sumokėti komisinius už bendradarbiavimą su „AUTODNA“.

§ 4

Bendradarbiavimo sąlygos

1. Išsamios bendradarbiavimo tarp „AUTODNA“ ir Partnerio sąlygos yra nustatytos ir patvirtintos „AUTODNA“ ir Partnerio pasirašytoje Bendradarbiavimo sutartyje.

2. Užmezgus bendradarbiavimo santykius, Partneris sutinka:

a) reklamuoti „autoDNA“ svetainę ir „AUTODNA“ teikiamas paslaugas Partnerio svetainėje ar tinklaraštyje arba kitose svetainėse talpindamas nuorodas, nukreipsiančias potencialius klientus į „autoDNA“ svetainę (toliau – nuorodos), ar kitą reklaminę medžiagą, pateiktą ar priimtiną „AUTODNA“;

b) reklamuoti „autoDNA“ svetainę ir „AUTODNA“ teikiamas paslaugas „autoDNA“ svetainėje laikydamasis įstatymų ir priimtos praktikos ir nekenkdamas „autoDNA“ svetainės ir „AUTODNA“ reputacijai.

3. Partneris gali talpinti nuorodas kitose nei savo svetainėse ar tinklaraščiuose su sąlyga, kad Partneris turi teisę tokias nuorodas talpinti kitose svetainėse. „AUTODNA“ pasilieka teisę reikalauti, kad Partneris pašalintų tam tikroje svetainėje patalpintą nuorodą.

4. Partneriui taip pat leidžiama talpinti nuorodas vadinamosiose reklamjuostėse.

5. Partneris įsipareigoja informuoti „AUTODNA“ raštu arba el. paštu adresu partneriams@autodna.lt apie visus Partnerio duomenų pasikeitimus per 7 dienas nuo atitinkamo pokyčio įsigaliojimo dienos.

6. Partneris įsipareigoja informuoti „AUTODNA“ raštu arba el. pašto adresu partneriams@autodna.lt apie bet kokį įvykį, kuris gali turėti įtakos tolesniam bendradarbiavimui su „AUTODNA“, per 7 dienas nuo atitinkamo įvykio dienos.

7. Svarbiausia Partneris įsipareigoja informuoti „AUTODNA“ raštu arba el. paštu adresu partneriams@autodna.lt per anksčiau nurodytas 7 dienas apie visas problemas, susijusias su galimybe pasiekti Partnerio svetainę ar tinklaraštį, numanomą svetainės ar tinklaraščio panaikinimą, nuosavybės teisių ar teisės naudoti svetainę ar tinklaraštį perleidimo kitam subjektui, taip pat apie visas problemas, susijusias su potencialių klientų nukreipimu į Partnerio svetainę ar tinklaraštį.

8. Potencialių klientų nukreipimas į „autoDNA“ svetainę turi būti vykdomas pagal įstatymus ir priimtą praktiką. „AUTODNA“ teikiamos paslaugos „autoDNA“ svetainėje negali būti reklamuojamos nepaliaujamai.

9. Potencialaus kliento nukreipimas per nuorodą turėtų būti galimas tik, jei potencialus klientas paspaudžia atitinkamą langelį ar kortelę arba atlieka kitą sąmoningą veiksmą Partnerio svetainėje ar tinklaraštyje.

10. Draudžiama:

a) įkyriai siųsti masines žinutes su „autoDNA“ paslaugų informacija, pasiūlymais ar reklamine medžiaga, ypač elektroniniu paštu;

b) klaidinti potencialius „AUTODNA“ naudotojus nukreipiant juos į „AUTODNA“ konkurentų svetaines per melagingą nuorodą, kuri pateikiama kaip „autoDNA“ svetainės nuoroda, bet iš tiesų yra skirta prieigai prie „AUTODNA“ konkurentų paslaugų;

c) nukreipti potencialų klientą iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio į „autoDNA“ svetainę automatiškai potencialiam klientui apsilankius Partnerio svetainėje ar tinklaraštyje;

d) skelbti Partnerio svetainėje ar tinklaraštyje arba kitose svetainėse bet kokią medžiagą apie „AUTODNA“ ar „autoDNA“ svetainę, kurios „AUTODNA“ nepatvirtino arba neperdavė Partneriui;

e) reklamuoti „autoDNA“ svetainę ar „AUTODNA“ siūlomas paslaugas tokiu būdu, kuris nėra aiškiai nurodytas Bendradarbiavimo sutartyje arba kurio „AUTODNA“ iš anksto nepatvirtino raštu;

f) klaidinti interneto vartotojus Partnerio svetainėje ar tinklaraštyje arba kitose svetainėse skelbiant informaciją ar medžiagą, kuri sudarytų įspūdį skaitytojui, kad Partneris turi kokių nors teisių į „autoDNA“ svetainę ar kad Partneris teikia paslaugas „autoDNA“ svetainei.

§ 5

Partnerio komisiniai

1. Partneriui mokėtinų komisinių suma ir komisinių mokėjimo sąlygos yra nustatytos „AUTODNA“ ir Partnerio pasirašytoje Bendradarbiavimo sutartyje.

2. Jei potencialus klientas nukreipiamas į „autoDNA“ svetainę iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio, potencialaus kliento apsilankymas užfiksuojamas išsaugant Partnerio slapuko failą. Partneriui mokėtini komisiniai apskaičiuojami kaip nustatyta Bendradarbiavimo sutartyje pagal iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio nukreiptų klientų, įsigijusių paslaugas, skaičių. Komisiniai mokami Partneriui, jei iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio atėjęs klientas įsigyja „AUTODNA“ teikiamas paslaugas „autoDNA“ svetainėje per 1 dieną nuo nukreipimo dienos. Komisiniai mokami už kiekvieną per 1 dieną nuo pirmo nukreipimo iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio (t. y. nuo dienos, kai buvo sukurtas ir išsaugotas slapukų failas) įsigytą paslaugą. Praėjus nurodytai 1 dienai, pradžioje nurodyti komisiniai mokami tik tuo atveju, jei klientas įsigyja paslaugą po kito nukreipimo iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio, įvykusio praėjus nurodytai 1 dienai. Komisiniai mokami už kiekvieną įsigytą paslaugą, kurią klientas įsigyja per 1 dieną po kito nukreipimo iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio (t. y. nuo dienos, kai buvo sukurtas ir išsaugotas slapukų failas).

3. Partneris gali prašyti sumokėti komisinius, kai komisinių suma pasiekia 25 EUR po atskaitymų.

4. Komisiniai sumokami į Partnerio banko sąskaitą. Remdamasis kiekvieno mėnesio 7-ą dieną suformuota komisinių ataskaita, Partneris išrašo PVM sąskaitas faktūras su 21 dienos apmokėjimo terminu. Partneris turi teisę išrašyti PVM sąskaitas faktūras su komisinių ataskaitoje nurodyta suma, kurią peržiūrėti galima Partnerio paskyros „Likučio“ kortelėje.

5. Partneris įsipareigoja išrašyti ir pateikti „AUTODNA“ teisingas PVM sąskaitas faktūras vykdant Bendradarbiavimo sutartį iki 7-os mėnesio, einančio po mėnesio ar mėnesių, už kuriuos Partneriui mokami komisiniai, dienos. Kiekviena sąskaita faktūra išrašoma remiantis komisinių apskaičiavimo ataskaita, suformuota Partnerio paskyros „Likučio“ kortelėje.

6. Partneris pateikia PVM sąskaitas faktūras „AUTODNA“ el. paštu adresu mokejimai.afilio@autodna.lt arba registruotu laišku „AUTODNA“ adresu.

7. Partneris įsipareigoja „AUTODNA“ prašymu pateikti atnaujintą išrašą iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

8. Partneris įsipareigoja pateikti 5.7 punkte paminėtus dokumentus per 7 dienas nuo prašymo iš „AUTODNA“ gavimo dienos.

9. „AUTODNA“ pasilieka teisę sulaikyti komisinių pagal PVM sąskaitą faktūrą mokėjimą kilus abejonėms dėl Partnerio pateiktų dokumentų galiojimo, Partneriui mokėtinos sumos dydžio ar Partnerio suteiktos paslaugos kokybės įgyvendinant Bendradarbiavimo sutartį.

10. „AUTODNA“ nutraukus Bendradarbiavimo sutartį su Partneriu dėl Partnerio kaltės, Partneris netenka teisės reikalauti sumokėti komisinius.

11. Partneriui nutraukus Bendradarbiavimo sutartį, Partneris išlaiko teisę reikalauti sumokėti komisinius tik tuo atveju, jei minėtų komisinių suma yra 25 EUR po atskaitymų ar daugiau.

§ 6

„AUTODNA“ teisės

1. „AUTODNA“ pasilieka teisę sustabdyti ar panaikinti Partneriui suteiktą Partnerio statusą arba nedelsdama nutraukti Bendradarbiavimo sutartį, jei:

a) „AUTODNA“ turi pagrindo manyti, kad Partneris užsiima neteisėta veikla, pažeidžia socialinio elgesio taisykles ir gerąją praktiką arba savo veiksmais kenkia „AUTODNA“;

b) Partneris užsiima nesąžininga arba šioms taisyklėms ar Bendradarbiavimo sutarčiai prieštaraujančia praktika;

c) Partneris nevykdo arba netinkamai vykdo Bendradarbiavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

d) Partneris nebetenkina Sąlygų 2.1 ir 2.2 punktuose nustatytų reikalavimų arba Bendradarbiavimo sutartyje nustatytų sąlygų;

e) tolesnis bendradarbiavimas galėtų pakenkti „AUTODNA“ reputacijai arba sudaryti įspūdį, kad „AUTODNA“ užsiima neteisėta veikla.

2. 6.1 punkto a–e dalyse aprašytais atvejais Partneris privalo nedelsdamas ištrinti netinkamą turtinį, dėl kurio konkretaus Partnerio paskyra buvo sustabdyta ar panaikinta arba dėl kurio buvo nutraukta Bendradarbiavimo sutartis, ir tokio turinio paviešinimo rezultatus.

3. Neištrynus netinkamo turinio ar tokio turinio paviešinimo rezultatų, kaip reikalaujama 6.2 punkte, „AUTODNA“ pasilieka teisę pasilikti Partneriui mokėtinus komisinius.

§ 7

Asmens duomenys

1. Šių sąlygų tikslais Svetainėje tvarkomų asmens duomenų bendri administratorius yra: „AUTODNA Sp. z o.o. [Ltd.]“, juridinio asmens kodas 121164104, registruotos buveinės adresas Obywatelska st. 128/152, Lodzė (94-104), Łódź-Śródmieście miesto apylinkės teisme Lodzėje, 20-asis Nacionalinio teismų registro skyrius, įregistruota bendrovė (toliau – administratorius). Asmens duomenys tvarkomi tokiems tikslams ir tokia apimtimi, kaip aprašyta „autoDNA“ svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje. Patvirtindamas, kad perskaitė Sąlygas, asmuo taip pat patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika. Privatumo politikoje pateikiamos taisyklės, taikomos „AUTODNA“ tvarkant asmens duomenis tam, kad ji galėtų suteikti paslaugas Svetainėje. Joje nustatytas asmens duomenų tvarkymo pagrindas, tikslai ir apimtis, taip pat duomenų subjektų teisės. Joje taip pat aprašyta, kaip „AUTODNA“ naudoja slapukus ir analitinius įrankius. Subjektas kreipiasi dėl Partnerio statuso suteikimo „autoDNA“ svetainėje savanoriškai. Vadovaujantis tokiu pačiu principu, „autoDNA“ svetainės naudotojas teikia asmens duomenis savanoriškai, išskyrus Privatumo politikoje nurodytus atvejus.

2. „AUTODNA“ tvarko Partnerių ir subjektų, kurie kreipiasi dėl Partnerio statuso suteikimo, asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR).

§ 8

Bendradarbiavimo nutraukimas

1. Partneris turi teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš Partnerystės programos. Norėdamas pasitraukti iš Partnerystės programos, Partneris turi informuoti „AUTODNA“ apie savo ketinimą el. paštu adresu partneriams@autodna.lt.

2. Bendradarbiavimo sutartis gali būti nutraukta joje nustatytomis sąlygomis.

3. „AUTODNA“ nutraukus paslaugų teikimą „autoDNA“ svetainėje ir ypač atsisakius svetainės ar perleidus nuosavybės teises į svetainę kitam subjektui, tokio įvykio dieną nutraukiama ir Partnerystės programa.

§ 9

Atsakomybė

1. „AUTODNA“ neatsako už tai, jog nepavyksta išsaugoti Partnerio slapukų failo po potencialaus kliento nukreipimo iš Partnerio svetainės ar tinklaraščio į „autoDNA“ svetainę.

§ 10

Baigiamosios nuostatos

1. „AUTODNA“ pasilieka teisę keisti Sąlygų nuostatas. Sąlygų nuostatų pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo „autoDNA“ svetainėje dieną.

2. „AUTODNA“ įsipareigoja informuoti Partnerį apie Sąlygų pakeitimus. Atlikus Sąlygų pakeitimus, Partneris turi teisę per 14 dienų nuo Sąlygų pakeitimų įsigaliojimo dienos nutraukti Bendradarbiavimo sutartį.

3. „AUTODNA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti ar sustabdyti Partnerystės programą savo nuožiūra be prievolės pagrįsti šį sprendimą.

4. Esant neatitikimams tarp Sąlygų ir Bendradarbiavimo sutarties nuostatų, viršenybę turi Bendradarbiavimo sutarties nuostatos.

5. Visi ginčai, kylantys iš Sąlygų ar Bendradarbiavimo sutarties, sprendžiami kompetentingame teisme pagal „AUTODNA“ buveinės vietą.

6. Visiems šiose sąlygose neaptartiems klausimams bus taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir ypač Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Kilus klausimams, susisiekite naudodami užklausos formą..

««Grįžti į pagrindinį puslapį